Här hittar du information om företaget SSG och vad vi står för.

Kort beskrivning av SSG

SSG samlar svensk industri och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, allt för att göra industrin mer säker, effektiv och hållbar. SSG - Setting new standards.

Lång beskrivning av SSG

SSG samlar svensk industri och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, allt för att göra industrin mer säker, effektiv och hållbar. I över 60 års tid har några av svensk industris främsta experter samverkat i våra kommittéer för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem, lösningar som SSG förverkligar. Resultatet är ett brett utbud av tjänster, standarder och kurser, som ger säkrare arbetsmiljö, ökad effektivitet och förbättrad hållbarhet för anläggningar, entreprenörer och leverantörer. Gemensamma standardiserade lösningar framtagna ur industrin, som får vardagen att fungera.

Grunderna i vårt varumärke

Vår vision

Affärsmässig framgång genom industriellt samarbete

Vår affärsidé

SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna i tvärindustriella nätverk med Sverige som bas och med global närvaro.

Vårt varumärkeslöfte

Standardiserade lösningar för en effektivare industri

SSGs kärnvärden

Våra kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har företaget byggts. De definierar ett sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärden inspirerar och utmanar våra medarbetare i vår strävan att skapa ett framgångsrikt företag – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Respekt

Hos oss på SSG innebär respekt att vara öppen, ärlig och att uppträda med integritet. Vi respekterar olikheter mellan människor och kulturer hos de företag med vilka vi samarbetar och tänker på hur våra handlingar påverkar vår omgivning, nu och i framtiden. Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå våra gemensamma mål. I retur har vi fått industrins och våra partners respekt för vårt trovärdiga och ihärdiga arbete.

Ansvar

För oss är ansvar synonymt med att vara pålitlig, men också kreativ, ha självtillit och att vara redo för att anta utmaningar. För oss innebär ansvar att vi bryr oss — om oss själva, om varandra, om företaget och våra kunder. Vi agerar också på ett sätt som främjar en hållbar utveckling på ett ansvarsfullt vis.

Öppenhet

Genom öppenhet bygger vi förtroende. Öppenheten sätter prägel på hela vår företagskultur, så väl mellan medarbetare och de företag vi samarbetar med, som gentemot vår omvärld. Vi strävar efter att vara transparenta, kommunikativa och vi välkomnar alltid dialog. Öppenhet är en viktig förutsättning för att uppnå vår vision och affärsidé om samarbete och samverkan.

Proaktivitet

För att kunna styra vår framtid och utveckling dit vi vill måste vi agera proaktivt i alla led. Vi väntar inte på vad morgondagen bär med sig, vi förutser och inspirerar den genom våra handlingar och vårt sätt att verka. Proaktivitet hjälper oss att organisera oss för kommande utmaningar. Vi jobbar nära våra kunder, främjar innovativa lösningar och strävar efter att kunna vara en förtroendeingivande samarbetspartner i framkant och på så sätt stötta vår mission om kostnadseffektiva lösningar på gemensamma problem.

Vår förankring i industrin

SSG ägs av de sex största skogsindustrierna i Sverige och har arbetat med tjänster för industrin sedan mitten av 50-talet. Över 500 experter är aktivt engagerade i våra tio kommittéer där några av Sveriges främsta kompetenser inom sitt område finns. Konkurrerande företag har anförtrott SSG med sitt data i över 60 år, ett förtroende och en trygghet som våra kunder kan luta sig emot. Ingen ska någonsin kunna tvivla på att vi vet vad vi gör.